QĐ số 814/QĐ-UBND

Additional Info

  • Số hiệu: QĐ số 814/QĐ-UBND
  • Ngày ban hành: 16/3/2017
  • Cơ quan ban hành: UBND VĨNH PHÚC
  • Lĩnh vực: Phát triển
  • Trích yếu: Phê duyệt chiến lược phát triển doanh nghiệp 10 năm giai đoạn 2016-2025, Kế hoạch sản xuất đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn 2016-2020 của Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Phúc Yên.