Quyết định số: 595/QĐ-BHXH

Additional Info

  • Số hiệu: 595/QĐ-BHXH
  • Ngày ban hành: 14/4/2017
  • Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  • Lĩnh vực: BHXH
  • Trích yếu: BAN HÀNH QUY TRÌNH THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP; QUẢN LÝ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ