Nghị định số: 49/2013/NĐ-CP

Additional Info

  • Số hiệu: 49/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 14/5/2013
  • Cơ quan ban hành: Chính Phủ
  • Lĩnh vực: Luật lao động
  • Trích yếu: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương