Nghị định số: 05/2015/NĐ-CP

Additional Info

  • Số hiệu: 05/2015/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 12/1/2015
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Lĩnh vực: Luật lao động
  • Trích yếu: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.