Luật số: 12/2012/QH13

Additional Info

  • Số hiệu: 12/2012/QH13
  • Ngày ban hành: 20/6/2012
  • Cơ quan ban hành: QH
  • Lĩnh vực: CÔNG ĐOÀN
  • Trích yếu: Đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10