Luật số: 46/2014/QH13

Additional Info

  • Số hiệu: 46/2014/QH13
  • Ngày ban hành: 13/6/2014
  • Cơ quan ban hành: Quốc hội
  • Lĩnh vực: Bảo hiểm Y tế
  • Trích yếu: Sửa đổ, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế