STT Số hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu Download
1 46/2014/QH13 13/6/2014 Quốc hội Sửa đổ, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế
2 12/2012/QH13 20/6/2012 QH Đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10
3 05/2015/NĐ-CP 12/1/2015 Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.
4 115/2015/NĐ-CP 11/11/2015 Chính Phủ Quy đinh chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm xã hội băt buộc
5 595/QĐ-BHXH 14/4/2017 Bảo hiểm xã hội Việt Nam BAN HÀNH QUY TRÌNH THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP; QUẢN LÝ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
6 59/2015/TT-BLĐTBXH 29/12/2015 Bộ lao động thương binh và xã hội QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC
7 QĐ số 814/QĐ-UBND 16/3/2017 UBND VĨNH PHÚC Phê duyệt chiến lược phát triển doanh nghiệp 10 năm giai đoạn 2016-2025, Kế hoạch sản xuất đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn 2016-2020 của Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Phúc Yên.