Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN năm 2021