BẢNG TỔNG HỢP MỰC NƯỚC TẠI CÁC TRẠM ĐO

CÔNG TY THỦY LỢI PHÚC YÊN

Ngày báo cáo: 12/09/2019

STT

Tên trạm đo

Mực nước ngày 12/09/2019

1

Đại Lải

19.92

2

Cà Lồ cụt

6.30

3

Lập Đinh

34.48

4

Cà Lồ sống

 

BẢNG TỔNG HỢP  LƯỢNG MƯA TẠI CÁC TRẠM ĐO

CÔNG TY THỦY LỢI PHÚC YÊN

Ngày báo cáo: 12/09/2019

STT

Tên trạm đo

Lượng mưa từ 7h00 ngày 11/09/2019 đến 7h00 ngày 12/09/2019

1

Đại Lải

0

2

Phúc Yên

0

3

Lập Đinh

0

4

Thanh Lộc

0

Cơ cấu tổ chức